Xuất nhập khẩu

Xăng dầu
Từ năm 2010, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Satra) tham gia vào sản xuất và kinh doanh gạo cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu.
Trái cây
Từ năm 2010, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Satra) tham gia vào sản xuất và kinh doanh gạo cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu.
Gạo
Từ năm 2010, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Satra) tham gia vào sản xuất và kinh doanh gạo cả trên thị trường nội địa và xuất khẩu.