ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Báo cáo tài chính năm 2021

Đăng bởi - Phòng CNTT

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021

- Bảng cân đối kế toán năm 2021

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.

- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

Có thể bạn quan tâm