ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Kinh Đô

KDC

kinhdo

 

Địa chỉ: 138 – 142, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3827 0838 – Fax: (+84-8) 38270839

Website: www.kinhdo.vn