ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố

CISTRA

cistra

Địa chỉ: 101 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 39154356 - 39154358

Website: www.cistra.vn - Email: contact@cistra.vn