ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Tây

BITAHACO

BITAHACO_logo

Địa chỉ: 222A Hậu Giang, phường 9, quận 6, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 3960 6813 – Fax: (+84-8) 3960 6345

Email: bitahaco@hcm.fpt.vn

Website: bitahaco.com.vn