ViEn
Đơn vị thành viên
Công ty Liên Kết

Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

EXIMLAND

Exim

 

Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84-8) 6264 6726

Website: eximland.com.vn