ViEn
Giới thiệu
Ban Tổng Giám đốc
Ông Lâm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Bà Phạm Thi Vân
Phó Tổng Giám đốc
Ông Hà Ngọc Sơn
Phó Tổng Giám đốc