ViEn
Giới thiệu
Ban Tổng Giám đốc
Ông Lâm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Ông Đoàn Hoài Minh
Phó Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thi Vân
Phó Tổng Giám đốc