ViEn
Giới thiệu
Ban Tổng Giám đốc
Ông Lâm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Bà Phạm Thi Vân
Phó Tổng Giám đốc