Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/6/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/6/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 4/6/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 4/6/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/5/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 20/5/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 5/5/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 5/5/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ ngày 20/4/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ ngày 20/4/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 17 giờ ngày 5/4/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 17 giờ ngày 5/4/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 16 giờ 30 phút ngày 21/3/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 16 giờ 30 phút ngày 21/3/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 18/2/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 18/2/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 3/2/2016 tại các cửa hàng xăng dầu thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 3/2/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 19/1/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 19/1/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 4/1/2016 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 4/1/2016

Điều chỉnh giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 3/12/2015 tại các cửa hàng xăng dầu  thuộc SATRA

SATRA thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 3/12/2015