ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Kết quả SXKD sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017 và kế hoạch SXKD đầu tư phát triển năm 2018

Đăng bởi - Phòng CNTT

Thực hiện công bố thông tin theo nghị quyết số 299/NQHĐTV 143.18-TCT ngày 29/06/2018

Thực hiện Nghị quyết số 299/NQHĐTV 143.18-TCT ngày 29/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên năm 2017, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung phục vụ hoạt động công bố thông tin theo quy định, cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng Công ty (Phụ Lục IV đính kèm);

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất (Phụ lục V đính kèm);

- Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục VII đính kèm).

Có thể bạn quan tâm