ViEn
Tin tức
Thông tin cần biết

Công khai thông tin tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Đăng bởi - Phòng CNTT

Công khai thông tin tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Nội dung công khai thông tin tài chính của Tổng Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:  

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán

Có thể bạn quan tâm