Kết quả đấu giá cổ phần của SATRA tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

Kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

Kết quả đấu giá phần vốn của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài

Thông báo kết quả đấu giá bán phần vốn góp của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài

Thông báo bán đấu giá phần vốn của SATRA tại SPSC

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại Nhabexims

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại Nhabexims

Thông báo đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Căn cứ Nghị quyết số 287/NQHĐTV 117.16-TCT ngày 26/05/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV về thoái vốn tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ Cửa Khẩu Mộc Bài, Ban tổ chức đấu giá phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV nắm giữ tại Công ty TNHH Hai thành viên Chợ Cửa khẩu Mộc Bài xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

Thông báo đấu giá phần vốn của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Thông báo đấu giá phần vốn của SATRA tại Công ty TNHH hai thành viên Chợ cửa khẩu Mộc Bài

Kết quả bán đấu giá cổ phần do SATRA nắm giữ tại CMID

Kết quả bán đấu giá cổ phần do SATRA nắm giữ tại CMID được tổ chức vào ngày 16/05/2016

Thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình do SATRA nắm giữ

Hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình do SATRA nắm giữ

Kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do SATRA nắm giữ tại CMID

Kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần bán đấu giá do SATRA nắm giữ tại CMID

Rồng Việt thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của SATRA tại CMID

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tại CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM (CMID).

Thông báo tạm dừng triển khai chào bán thỏa thuận cổ phần của SATRA tại SEACO

Tạm dừng triển khai chào bán thỏa thuận cổ phần của SATRA tại SEACO