Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần hai của SPSC do SATRA nắm giữ

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên nắm giữ

Lúc 16h00 ngày 20/12/2016, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Theo Điều 14 Quyết định số 475/QĐ-SGDHCM ngày 30/11/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần hai của SPSC do SATRA nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.