Thông báo đấu giá lần 2 cổ phần của SATRA tại SPSC

Thông báo đấu giá lần 2 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

 

Thông báo đấu giá lần 2 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)

Thông tin chi tiết đấu giá:

Mã CK: 5402

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) - TNHH một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp: Dịch vụ cung ứng lao động; cho thuê lại lao động; Các hoạt động liên quan đến bất động sản (kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (trừ cho thuê đất), cho thuê nhà ở, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (văn phòng làm việc, kiot, trung tâm thương mại); Cho thuê kho, bãi đậu xe; Dịch vụ nhà đất;

Kinh doanh nữ hành nội địa và quốc tế; Điều hành tour du lịch;....

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 793.000

Giá trị cổ phần đấu giá:

Lần đấu giá: 2

Thời gian đấu giá: 28/12/2016

Giá khởi điểm: 45.000 đồng

Lãi suất trần:

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 793.000

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua:

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua:

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua:

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua:

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua:

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua:

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 793.000

Ngày phát hành: 28/12/2016

Ngày đáo hạn:

Thời hạn trái phiếu:

Lãi suất:

Khối lượng phát hành:

Kiểu đấu giá trái phiếu:

Hình thức bán:

 

Danh sách file đính kèm

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - BCBTT dau gia lan 2.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - CV 7628 UBCK.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - Dieu le SPSC.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - GCN dang ky KD SPSC.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - BCTC cty me SPSC 2015.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - BCTC HN 6T 2016.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - CV 5810 UBND TPHCM.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - BCTC cty me 6T 2016.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - NQ 439 HDTV.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - QUYCHE DAUGIA.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - TBAO BAN DAUGIA.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - Giay CNSHCP.pdf

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - MAUDON.docx

20161130_20161130 - SPSC LAN 2 - BCTC HN KT 2015.pdf