Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA)

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

LamDungTien200px  

Ông Lâm Dũng Tiến

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

 
LeMinhTrang200px

TranVanBac200px

Bà Lê Minh Trang  Ông Trần Văn Bắc

 

NgAnhTung200px TruongVanRon200px
 Ông Nguyễn Anh Tùng   Ông Trương Văn Rón

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

LeMinhTrang200px  
Bà Lê Minh Trang
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 
TranVanBac200px  

Ông Trần Văn Bắc

Phó Tổng Giám đốc thường trực

 
NgPhucKhoa200px DoanHoaiMinh200px
Ông Nguyễn Phúc Khoa 
Phó Tổng Giám đốc
 Ông Đoàn Hoài Minh  
 Phó Tổng Giám đốc  

KIỂM SOÁT VIÊN

DuongHungSon

Ông Dương Hùng Sơn

Phụ trách chung

 

PhungTheThanh HoangThiKimPhuong
Ông Phùng Thế Thành  Bà Hoàng Thị Kim Phượng