Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2016

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2016

- Báo cáo kiểm toán độc lập.

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.