Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Thông báo v/v trưng thu thiết bị

Trưng thu thiết bị

Thông báo trúng thầu

Thông báo trúng thầu

Tuyển dụng nhân viên bán hàng, thu ngân

Satrafoods tuyển dụng nhân viên bán hàng

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014

Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014

Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2013 của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty

Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2013 của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013