ViEn
Giới thiệu
Ban Tổng Giám đốc
Bà Lê Minh Trang
Tổng Giám đốc Tổng Công ty
Ông Nguyễn Phúc Khoa
Phó Tổng Giám đốc
Ông Đoàn Hoài Minh
Phó Tổng Giám đốc